VINTAGE RARE Japan Made 1987 Washburn RR-12V Randy Rhoads w/Wonderbar Trem!

$ 495.00