Jackson MJ Soloist – Snow White, Duncans, Gotoh bridge, neck through

$ 1666.00