Gibson Flying V Cherry Burst 1996

$ 1650.00

Flying V 1997

Original Case

play smooth / neck straight

3.17 kg