Gibson Custom Shop Slash Anaconda Burst Les Paul Plain Top 2017

$ 5650.00