Ryoji Matsuoka no 50 1970’s classical guitar MIJ

$ 1500.00